อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา

อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา โครงการห้วยโสมงฯ ตั้งอยู่ในเขตตำบลแก่งดินสอ และพื้นที่ชลประทานอยู่ในเขตตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี ตำบลเมืองเก่า ตำบลบ่อทอง และตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

โครงการห้วยโสมงฯ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการห้วยโสมงครั้งแรกตั้งแต่ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๒๑ และยังมีพระราชดำริอีกหลายโอกาสระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๔๔ จนกระทั่งปี ๒๕๓๒ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการอนุมัติให้ดำเนินโครงการ ในปี ๒๕๓๘

ได้ทำการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเสร็จ ต่อมาได้มีการศึกษาปรับปรุงรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่อีก ๒ ครั้งแล้วเสร็จในปี ๒๕๔๖ ต่อมาเมื่อ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ อุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติปางสีดาได้รับการประกาศเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ซึ่งพื้นที่ที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโสมงบางส่วนประมาณ ๒,๗๒๘ ไร่ อยู่ในพื้นที่ของทั้ง ๒ อุทยาน ทำให้โครงการหยุดชะงัก ต้องมีการศึกษาความเหมาะสมโครงการใหม่อีกครั้ง โดยกรมชลประทานได้จ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาในปี ๒๕๕๐ จนกระทั่งวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกอนุมัติให้กรมชลประทานใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติปางสีดาเพื่อก่อสร้างโครงการได้ และในวันที่ ๒๖ เดือนเดียวกัน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบวงเงินและระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง และในปี ๒๕๕๓ กรมชลประทานก็ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโสมงฯ ขึ้นที่บ้านแก่งยาว ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งจะเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ประกอบด้วย ๒ ส่วนสำคัญ

คือ ส่วนของอ่างเก็บน้ำมีความจุเต็มที่ ๒๙๕ ล้านลูกบาศก์เมตร และส่วนของระบบส่งน้ำให้กับพื้นที่เกษตรกรรม ๑๑๑,๓๐๐ ไร่ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างตั้งแต่ปี ๒๕๕๓-๒๕๖๑ รวม ๙ ปี ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง ๘,๓๐๐ ล้านบาท

โครงการห้วยโสมงฯ เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานไว้ ตั้งแต่ปี ๒๕๒๑ เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรใช้ทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง และมีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคตลอดปี และเพื่อสนองพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ อ่านต่อ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *